www.ruzenky.cz www.ruzenky.cz www.ruzenky.cz
www.ruzenky.cz

DŮLEŽITÉ INFORMACE

AUTORSKÝ ZÁKON

Tyto webové stránky www.ruzenky.cz mají veškeré uveřejněné texty, fotografie a grafické zpracování výrobků použité z vlastní tvorby. Proto jsou tyto texty, fotografie a grafické zpracování výrobků v souladu s platnými zákony České republiky chápány jako duchovní vlastnictví, a jsou chráněny autorskými zákony a zákony na ochranu duchovního vlastnictví. Jakékoliv použití textů, fotografií a výrobků je možné pouze s výslovným, písemným souhlasem majitele těchto stránek.

 

OCHRANA ÚDAJŮ

1.OSOBNÍ ÚDAJE NA SPRÁVCE - správci osobních údajů podle článku 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů zkratkou: „GDPR” jsou provozovatelé internetového obchodu www.olejickyeshop.cz Pavel Obrdlík IČO: 75691370 a Jana Nečasová IČO: 72426187 sídlem Sucheniova 276/16 Třebíč 67401. Provozovatelé uchovávají a zpracovávají osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) a právními předpisy platnými na území České republiky.

2.ÚČEL ZPRACOVÁNÍ - osobní údaje internetový obchod www.olejickyeshop.cz uchovává za účelem nabízení služeb bývalým zákazníkům to je obchodní sdělení a akční nabídky. Dálší důvod je plnění smlouvy (objednávka a dodání zboží) mezi správci internetového obchodu a zákazníky. Zákazník má také možnost registrace v internetovém obchodě a k tomuto účelu jsou osobní údaje také nezbytné.

3.POPIS KATEGORIÍ SUBJEKTŮ ÚDAJŮ - osobní údaje od zákazníků zpracovávají uvedení správci. Žádná další osoba k osobním údajům nemá přístup.

4.POPIS KATEGORIÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - objednávkou od zákazníka následuje činnost, která je nutná k splnění povinnosti dodání zboží. Z toho důvodu správci internetových stránek vyžadují od zákazníka tj. objednavatele jméno, příjmení, adresu dodací i konaktní, mail, telefon a u velkoodběratelů i IČO A DIČ.

5.PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ - vyřizováním objednávky od zákazníka musí správce internetového obchodu učinit kroky nutné k doručení požadovaného zboží. Příjemce osobních údajů se tedy stávají doručovací služby, které ke své povinnosti dodání zboží tyto údaje potřebují. Dalším osobám, které zboží nedoručují se osobní údaje neposkytují.

6.INFORMACE O PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍ ZEMĚ - při zpracování osobních údajů prováděném internetovým obchodem www.olejickyeshop.cz nebude docházet k předávání osobních údajů do třetích zemí.

7.PLÁNOVANÉ LHŮTY PRO VÝMAZ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ ÚDAJŮ - osobní údaje se budou uchovávat po dobu nezbytnou ke zpracování objednávky a následně se budou archivovat po dobu nezbytně nutnou kvůli finanční kontrole. To je předpokládaný čas výmazu údajů se provede po 5 letech od zakázky, pokud si zákazník dál nepřeje být informovaný o dění ve firmě, novinkách a dalších informacích poskytovaných správci.

8.BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ - osobní údaje se budou uchovávat po dobu nezbytnou ke zpracování objednávky elektronicky v osobním počítači, který má uživatelský účet s heslem. Po zpracování objednávky se bude archivovat papírový doklad s údaji v uzamčeném administrativním skladu, ke kterému nemají kromě správců přístup další osoby. Po uplynutí lhůty nezbytné k archivaci se doklady od dodání zboží s osbními údaji zákazníkú zlikvidují ve skartovacím stroji.

Více informací www.uoou.cz

 

EET / EVIDENCE TRŽBY

EET EVIDENCE TRŽEB - Prodávající z internetového obchodu www.olejickyeshop.cz nepodléhají elektronické evidenci tržeb, takže nevydávají evidované účtenky. Pro intrnetový obchod www.ruzenky.cz platí až 3. a 4. společné fáze evidence tržeb od 1. května 2020 kategorie řemeslo a výrobní činnosti. Vznik evidenční povinnosti u tržeb plynoucích z činností zařazených do 3. a 4. fáze evidence tržeb, která je v návaznosti na účinnost novely zákona o evidenci tržeb stanoven na 1. května 2020. Od tohoto data tak podléhá internetový obchod www.ruzenky.cz evidenční povinnosti evidování tržby a bude vydávat evidované účtenky.

Více o EET v obchodních podmínkách níže.

 

OBCHODNÍ PODNÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.ruzenky.cz a blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ - správci internetového obchodu www.ruzenky.cz jsou současně i provozovatelé a prodávající.

EET EVIDENCE TRŽEB - prodávající z internetového obchodu www.ruzenky.cz nepodléhají elektronické evidenci tržeb, takže nevydávají evidované účtenky. Pro intrnetový obchod www.ruzenky.cz platí až 3. a 4. společné fáze evidence tržeb od 1. května 2020 kategorie řemeslo a výrobní činnosti. Vznik evidenční povinnosti u tržeb plynoucích z činností zařazených do 3. a 4. fáze evidence tržeb, která je v návaznosti na účinnost novely zákona o evidenci tržeb stanoven na 1. května 2020. Od tohoto data tak podléhá internetový obchod www.ruzenky.cz evidenční povinnosti evidování tržby a bude vydávat evidované účtenky.

OSOBNÍ ÚDAJE NA PROVOZOVATELE - provozovatelé a prodávající z internetového obchodu www.ruzenky.cz jsou Pavel Obrdlík IČO: 75691370 a Jana Nečasová IČO: 72426187 sídlem Sucheniova 276/16 Třebíč 67401 neplátci DPH. Internetový obchod je prodávajícími provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.ruzenky.cz. Zodpovědný vedoucí internetového obchodu www.ruzenky.cz se po vzájemné domluvě mezi provozovateli ustanovil Pavel Obrdlík. Provozovelelé internetového obchodu www.ruzenky.cz se budou níže uvádět jako jeden prodávající.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ - tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.ruzenky.cz upravují v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním obchodních podmínek přednost. Obchodní podmínky jsou připojeny k nabídce zboží na internetových stránkách www.ruzenky.cz viditelně a přístupně pro všechny kupující. Ustanovení odlišná od obchodních podmínek je možné sjednat po domluvě prodávajícího i kupujícího v kupní smlouvě. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Změnou a aktualizací obchodních podmínek nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

CENA ZBOŽÍ - internetová stránka obchodu www.ruzenky.cz obsahje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uváděny jako konečná cena bez souvisejících poplatků, prodávající není plátce DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetové stránce obchodu www.ruzenky.cz a to až do aktualizace webové stránky nebo změny cen ze strany prodávajícího. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

OBJEDNÁVKA - pro objednání zboží musí kupující zaslat mail s objednávkou a uvedením nezbytných údajů potřebných k expedici zkboží. Prodávající internetový obchod www.ruzenky.cz je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky písemně nebo telefonicky. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky to je akceptací, jež je prodávající zasláno kupujícímu elektronickou poštou a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

PLATEBNÍ PODMÍNKY - cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 1.v hotovosti při oobním převzetí 2.v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce 3.bezhotovostně předem převodem na účet prodávajícího, číslo účtu prodávející zašle při potvrzování objednávky. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží a náklady na dopravu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Internetový obchod www.ruzenky.cz neumožňuje dodání zboží na fakturu s následnou splatností.

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY - platby v internetovém obchodu www.ruzenky.cz za objednané zboží předem na účet prodávajích nepodléhají elektronické evidenci tržeb. Evidenci tržeb dle zákonu o elektronických tržbách nepodléhají tržby uskutečněné transakcí provedenou převodem z účtu na účet, složením hotovosti na účet v bance nebo inkasem.

DORUČENÍ ZBOŽÍ - internetový obchod www.ruzenky.cz nehradí částku za přepravu zboží zákazníkovi ze svých nákladů a pro zákazníka tudíž doprava není zdarma a k ceně objednaného zboží si internetový obchod www.ruzenky.cz účtuje i částku za doručení zboží. Společně s kupní cenou je tedy kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním to je balením a přeoravou zboží ve smluvené výši. Internetový obchod www.ruzenky.cz neobsahuje na svých webových stránkách informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tato částka je proměnná a je závislá na aktuální dobírkové ceně nebo ceně spojené s přepravou zboží určené od dopravních společností. Internetový obchod www.ruzenky.cz nemá uzavřenou smlouvu mezi doručovací společností, proto nemůže uvést stálou cenu za doručení zboží v internetovém obchodě www.ruzenky.cz. Zákazník o této částce bude vždy předem informavaný. Prodávající dodá zboží kupujícímu nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud se vzájemně kupující a prodávající nedohodnou na jiné lhůtě k dodání. Prodávající odesílá objednané zboží 2x do týdne a to úterý a čtvrtek po potvrzení objednávky. Prodávající podle kupní smlouvy je povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce a kupující je povinen převzít zboží při dodání. Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem a to než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží popřípadě uhradit náklady spojené s jiným způsobem doručení. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušuje svou povinnost a prodávající může požadovat uhrazení nákladů z marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží pečlivě překontroloval při přebírání od přepravce. Při převzetí zobží od přepravce je také kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít a musí o této skutečnosti informovat prodejce.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PŘÍPADNÁ REKLAMACE - kupující bere na vědomí, že koupí zboží z internetového obchodu www.ruzenky.cz kvůli charakteru a povaze prodávaného zboží nelze odstoupit od kupní smlouvy po převzetí zboží. Dle ustanovení § 1837 odstavce a) a g) občanského zákoníku spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy při dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a při poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Charakter prodávaného zboží se rozumí to, že olejíčky jsou uzavřeny pojistkou uzávěru a tím se dle ustanovení § 1837 odstavce g) občanského zákoníku poruší uzavřený obal a ochranný prvek. Internetový obchod www.ruzenky.cz prodává výhradně vůně, proto není uznatelný důvod reklamace a odstoupení od kupní smlovy po převzetí zboží ze strany kupujícího, že právě kupujícímu vůně nevyhovuje.

VADY A II. JAKOST - internetový obchod www.ruzenky.cz může prodávat i zboží a výrobky II. jakosti nebo s vadou. Kupující o této skutečnosti je vždy informován a zboží je nabídnuto s nižší cenou. V tomto případě se vady a snížená jakost nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, a není tato skutečnost důvodem k odstoupení kupní smlouvy nebo k reklamaci po převzetí zboží.

ŘEŠENÍ SPORŮ - vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou na webových stránkách www.coi.cz. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. DOzor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezené rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

 

 

MAPA STRÁNEK
JAK NAKUPOVAT
DOPRAVA
VELKOOBCHOD
PARTNEŘI
DOPORUČUJEME/SPOLUPRÁCE
ČASTÉ DOTAZY
KONTAKT
NAŠE DALŠÍ PROJEKTY
REFERENCE
FACEBOOK
NEWSLETTER
AUTORSKÝ ZÁKON
GDPR / OCHRANA ÚDAJŮ
EET / EVIDENCE TRŽBY
OBCHODNÍ PODNÍNKY
   

Dnes je: sobota 15. června 2024 02:16:00 hodin.

Copyright © 2020 • Všechna práva vyhrazena • PaJa

www.ruzenky.cz